Postanowienia ogólne
1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży określają zasady dokonywania przez Sprzedawcę, za pośrednictwem serwisu internetowego www.dekoracjereligijne.pl / www.religijnebanery.pl sprzedaży towarów znajdujących się w jego ofercie.
2. Korzystanie z systemu zamówień może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
3. Przedstawione wzory dekoracji o charakterze religijnym oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez przygotowany mechanizm sklepu online.
4. Oferowane dekoracje to jedynie projekty / grafiki / fotografie wzorcowe. Klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu w wersji elektronicznej, a jedynie zgodną z motywem dekorację przygotowaną na wybranym podłożu i według wybranej techniki. Oferowane produkty są po otrzymaniu potwierdzenia płatności drukowane indywidualnie według zamówień klienta, na życzenie lub w razie potrzeby mogą być poddawane korekcie.
5. Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez klienta według jego życzeń. Proszę zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze w złotych polskich z podatkiem VAT i bez kosztów wysyłki.
6. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w wartości zamówienia po dokonaniu wyboru sposobu dostarczenia zamówienia.
7. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca dla obu stron, w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia i jego potwierdzenia.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty lub usunięcia niedostępnych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian - klienta zawsze obowiązuje stan w chwili składania zamówienia.
9. Towar dostarcza kurier "Firma kurierska", po uzgodnieniu możliwy jest również odbiór osobisty.

Ochrona danych osobowych
Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego www.dekoracjereligijne.pl / www.religijnebanery.pl jest akceptacja ogólnych warunków sprzedaży na zasadach określonych poniżej.
1. Osoba wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b) zapoznała się z ogólnymi warunkami sprzedaży i zobowiązuje się ich przestrzegać.
2. Podczas wypełniania formularza użytkownik winien podać następujące dane:
· imię i nazwisko,
· numer telefonu
· adres e-mail
3. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
5. Kupujący ma prawo żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

Składanie i przyjmowanie zamówień
1. Przedmiotem zamówień sa dekoracje oraz inne materiały o tematyce religijnej. Oferta sprzedaży towarów z katalogu internetowego stanowi ofertę złożoną w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu Cywilnego.
2. Użytkownik składa zamówienie na towar korzystając z formularza sklepu internetowego.
3. Po złożeniu zamówienia na, wybrany wzór zostaje zweryfikowany przez grafika a klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia do realizacji.
4. Użytkownik potwierdza wybrany/e produkt/y zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna poprzez potwierdzenie - zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie są przestrzegane niniejsze ogólne warunki sprzedaży Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia.
6. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało potwierdzenie i przekazane do realizacji.

Realizacja zamówień
1. Czas realizacji zamówienia liczy się od następnego dnia roboczego.
2. Czas oczekiwania (Czas realizacji + Czas dostawy) na zamówienie, czyli czas po którym przesyłka trafi do Twoich rąk, składa się z czasu potrzebnego nam na skompletowanie zamówienia i czasu potrzebnego Kurierowi na jej dostarczenie.
3. Czas dostawy dla zamówień dostarczanych Kurierem 1-2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu. W obu wypadkach czas potrzebny na doręczenie przesyłki obejmuje dni robocze z wyłączeniem wszystkich sobót i niedziel, oraz świąt.
4. Nie przejmujemy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionych towarów powstałe z winy Firmy Kurierskiej.
6. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówień mogą ulec wydłużeniu.
7. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, zobowiązujemy się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich Nabywców. Jeżeli Nabywca zapłacił za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie bez zwłoki zwrócona na ten sam rachunek bankowy z którego zastała dokonana.

Formy płatności
Przyjmuje następujące formy płatności:
a) przelew na konto
b) przesyłka za pobraniem - płatność za towar w momencie odbioru przesyłki u kuriera
c) zapłata za towar w momencie odbioru osobistego

Dostarczenie zamówień
1. Sprzedawca dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem "firmy kurierskiej"
2. Sprzedawca nie ma wpływu na ewentualne opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie.
3. W przypadku wysyłki zagranicznej do kraju nie należącego do UE odbiorca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich opłat celnych obowiązujących w danym kraju, w tym opłat kontroli celnej.

Obowiązki Kupujących
1. Obowiązkiem klienta końcowego odbierającego wysłane przez nas produkty, jest sprawdzić stan przesyłki przy odbiorze w obecności Kuriera. Wynika to z art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego mającego w pełni zastosowanie do umów zawieranych na odległość z konsumentami : „W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika."
2. W momencie odbioru paczki klient ma obowiązek w obecności Kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić stan towaru po uprzednim zapłaceniu w chwili gdy jest to przesyłka za pobraniem.
3. W razie wystąpienia szkody kupujący powinien zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody z datą odbioru paczki, który jest podstawą dochodzenia odszkodowania za zniszczenie towaru.
4. Samo pokwitowanie odbioru przesyłki zamyka drogę postępowania reklamacyjnego przeciwko firmie przewozowej .
5. Jeżeli klient stwierdzi braki lub widoczne wady w towarze powinien ten fakt zgłosić natychmiast w chwili otrzymania przesyłki z zamówieniem (najpóźniej do 7 dni od jej otrzymania) drogą e-mailową lub telefonicznie.

Reklamacja
1. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest indywidualnie od podstaw wg zlecenia Nabywcy i nie ma możliwości odstąpienia od zawartej umowy w związku z tym Kupujący ma prawo zwrócić towar wyłącznie w przypadku niezgodności towaru z umową.
2. Nabywca zobowiązuje się w przeciągu siedmiu dni od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru.
3. Nieznaczne odstępstwa dostarczonego towaru od wzorów oferowanych, mogą wynikać z niewłaściwej kalibracji monitora klienta. W przypadku materiałów drukowanych na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z wielkości formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.
4. Wymiana towaru lub zwrot gotówki nastąpi po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego towaru na wskazane konto bankowe .
5. Firma zastrzega sobie odmowę przyjęcia przesyłek wysłanych w innym niż oryginalne opakowaniu lub przesyłek niekompletnych.
6. Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek odesłać kompletny wadliwy wyrób na własny koszt.
7. Sprzedawca ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu zwrócenia wadliwego towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Dostawcę z podanego terminu uprawnia Nabywcę do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty zamówienia.

Odstąpienie od umowy kupna
Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. nr 22 poz.271, art.10, ust.3, punkt 4) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Do świadczeń takich zalicza się m.in. zamówienia na produkty, które zostały w szczególny sposób zmienione zgodnie z życzeniem klienta, oraz produkty, którym na życzenie klienta w produkcji nadano cechy nietypowe. Niektóre produkty z serwisu internetowego www.dekoracjereligijne.pl / www.religijnebanery.pl są produktami na życzenie. Nabywca określa parametry zamówienia: wybiera: zdjęcie, materiał, wymiar wydruku, wersję kolorystyczną oraz ewentualnie opcje wykończenia. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest indywidualnie od podstaw wg zlecenia Nabywcy i nie ma możliwości odstąpienia od zawartej umowy.

Prawa autorskie
1. Nabywca lub osoby trzecie nie maja prawa do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów z serwisów internetowych www.dekoracjereligijne.pl / www.religijnebanery.pl
2. W przypadku gdy Nabywca przekazuje do realizacji wyrobu własne zdjęcia tym samym oświadcza On, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania od Nabywcy pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne - istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy podane w § 5 pkt 1.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
2. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.
3. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i że zna i akceptuje ich treść.
4. Regulamin określa zasady zakupów. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
5. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sklep internetowy działający pod adresem www.dekoracjereligijne.pl / www.religijnebanery.pl prowadzony jest przez firmę:
StudioDelta | Dekoracje Religijne        Wola Dębińska, 32-852 Dębno / NIP 869-197-54-11, REGON 121542055